Start för innehåll

Om biblioteket

Bibliotekets mål

Celsiusskolans elever ska få informationskompetens. Det är bibliotekets mål.
Enkelt uttryckt innebär det att eleverna ska lära sig att använda flera olika källor vid informationssökning, såväl tryckta som elektroniska. Eleverna ska också tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information.

En elev som uppnått målet om informationskompetens ska:

•självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta böcker, samt känna till de viktigaste referensböckerna.
•känna till och kunna använda olika artikeldatabaser för att självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta tidnings- och tidskriftsartiklar.
•kunna använda Internet och självständigt klara processen att söka, finna och använda relevant information, samt vara medveten om olika sökstrategier.
•tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information, det vill säga att alltid kritiskt granska, värdera och sovra.
För att uppfylla målet om informationskompetenta elever, ska biblioteket:

•förbättra sin undervisning genom att utveckla samarbete med lärare och integrera informationskompetens i den befintliga undervisningen.
•erbjuda elever och personal en trygg och trivsam studiemiljö.
•ge elever med särskilt behov av stöd de resurser som krävs.
•utveckla bibliotekariernas kunskap genom samarbete med speciallärare och Länsbiblioteket.
•uppmuntra läsfrämjande åtgärder.

Handlingsplan för informationskompetens

Handlingsplanen för informationskompetens är utarbetad av biblioteksgruppen på Celsiusskolan 2005.

Mål och inriktning
När eleverna från Celsiusskolan lämnar åk 3 ska de ha en hög grad av informationskompetens.

Med det menar vi att eleverna på ett medvetet och strukturerat sätt ska kunna arbeta med hela informationsprocessen allt från problemformulering och informationsinsamlig till bearbetning/kritisk granskning.

För att nå detta mål måste undervisningen integreras från ett helhetsperspektiv.

Med detta menar vi att eleverna under hela sin utbildningstid systematiskt stärker och fördjupar sin informationskompetens. Med en helhetssyn menar vi också att samarbetet över ämnesgränserna samt mellan lärare och bibliotekarie stärks.

Åk 1
•Eleven ska ha en översiktlig uppfattning om olika sökverktyg.
•Eleven ska på ett bra sätt kunna använda bibliotekskatalogen och hitta de medier de söker i biblioteket.
•Eleven ska kunna använda ett referensverk tryckt och online, exempelvis NE, Britannica med mera.
•Eleven ska kunna använda och känna till några sökmotorer/webbkataloger.
•Eleven ska ha kunskap om minst en artikeldatabas.
•Eleven ska vara orienterade om betydelsen av att kritiskt kunna granska källor samt kunna skriva en källförteckning. 

Åk 2
•Eleven ska kunna genomföra en kritisk granskning av olika tryckta och digitala källor utifrån olika kriterier som äkthet, trovärdighet och objektivitet.
•Eleven ska ha fördjupade kunskaper om och förmåga att använda några webbkataloger, sökmotorer och ämnes- och artikeldatabaser.
•Eleven ska kunna skriva en notförteckning och kunna använda den.
•Eleven ska ha kunskaper i upphovsrättsliga frågor.

Åk 3
•Eleverna ska kunna göra en fördjupad källkritisk granskning och kunna jämföra olika källor.
•De ska kunna skriva en loggbok där de reflekterar över olika sökstrategier.
•De ska ha förmåga att reflektera över etiska frågor kring Internet.
•De ska kunna se samband mellan hur problem formuleras och olika sätt att söka information. ndlingsplan för informationskompetens

 

Senast ändrad: 2013-11-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn