Här är du:  Tips på länkar
Start för innehåll

Tips på länkar

Här finns länkar till arkiv, museer, institutioner och föreningar med material om lokalhistoria i Uppland.

Här finns ett axplock av användbara länkar. För en mer fullständig lista se Länsforskningsrådet i Uppsala län.

Arkiv

Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet är en förening som sedan 1978 arbetar med att arkivera Uppsala läns föreningslivs arkivhandlingar. Arkivets huvuduppgifter är bland annat att erbjuda föreningar en säker förvaring av arkivhandlingar samt att genom inventeringar registrera och samla in material från upphörda föreningar i Uppsala län. Idag finns material från över 4 000 föreningar i arkivet.

Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län
Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län (NA) startade 2000 på initiativ av Länsstyrelsen, Uppsvenska Handelskammaren, Uppsala universitet, Landsarkivet i Uppsala samt Uppsala Stadsarkiv. Föreningen startade för att verka för bättre dokumenthantering och arkivvård hos företag i Uppsala län. Målet är att bevara och presentera näringslivets arkiv samt tillhandahålla material för forskning.

Landsarkivet
Arkivdepå för regionala och lokala statliga myndigheter i Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län

Landstingsarkivet i Uppsala län
Landstingsarkivet har på uppdrag av arkivmyndigheten det övergripande ansvaret för landstingets dokument- och arkivhantering. En viktig uppgift är att främja arkivens tillgänglighet för kulturell verksamhet och forskning. I uppdraget ingår bland annat arkivtillsyn och rådgivning samt att ansvara för landstingets slutarkiv.

Leufstabruksarkivet
Leufsta bruksarkiv. Här finns arkivförteckningar över bruksarkiv, föreningsarkiv och övriga arkiv som förvaras i Leufstabruk. Innehåller även digitala bilder av arkivhandlingar samt en översikt över arbeten som publicerats efter forskningar i arkivet.

Museer

Upplandsmuseet
I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det

Enköpings museum
Museet berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid. Vid sidan av permanenta utställningar visas tillfälliga utställningar på olika teman.

Museet arbetar också med kulturhistorisk rådgivning åt kommunen och allmänheten och har täta kontakter med förskola, skola och föreningar.

Institutioner

Institutet för språk och folkminnen
Institutet samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Man arbetar också med språkvård och språkpolitik. Finns bland annat i Uppsala 

Knivsta kommun

Föreningar i Knivsta
Adress och telefonnummer till olika föreningar i Knivsta kommun

Uppsala kommun

Stadsarkivet i Uppsala
Stadsarkivet har genom kulturnämnden det övergripande arkivansvaret inom Uppsala kommun. Det innebär bland annat att stadsarkivet är centralarkiv för kommunens arkivhandlingar och utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens förvaltningar. Arkivets uppgift är att bevara, vårda och kostnadsfritt hålla originalhandlingar från kommunala verksamheter, bolag och stiftelser tillgängliga. Arkivet förvarar även vissa enskilda arkiv inom kommunens område. Här finns också länkar till ett flertal av Uppsalas arkiv.

Uppsala medicinhistoriska museum
Medicinhistoriska museet i Uppsala inryms i en vacker byggnad från 1890-talet på Ulleråkersområdet. Grundtanken med museet är att skildra den medicinska och tekniska utvecklingen från äldsta tid fram till nutid med utblick mot medicinens historia i vidare bemärkelse.

Uppsala universitets arkiv
Arkivet omfattar cirka 3000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev- och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även cirka 2500 kartor och ritningar.

Arrendehandlingar, liksom kartor och beskrivningar, är alfabetiskt ordnade efter objekt. I övrigt finns topografiska sökmöjligheter i de enskilda volymerna i vissa serier, som till exempel protokoll och räkenskaper. För samtliga studenter 1595-1817 finns ett tryckt alfabetiskt register. Arkiven som sådana är ordnade efter allmänna arkivschemat.

 

  

Senast ändrad: 2013-11-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn